Chào anh /chị. bên em có xuất 02 hóa đơn nhưng do sai mã số thuế nên khi gửi cấp mã thì bên thuế báo lỗi sai định dạng nên không cấp mã cơ quan thuế, sau đó tôi tiến hành hủy 02 hóa đơn và gửi mẫu 04/SS-HDĐT, nhưng bên thuế trả thông báo về là hóa đơn cần hủy không tồn tại. Trong trường hợp này bên tôi phải xử lý 02 hóa đơn này như thế nào? nhờ Tổng cục thuế hướng dẫn với ạ! xin cảm ơn.

06/2022

Tổng cục Thuế trả lời:

Theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 3 của Nghị định số 123/2020/NĐ-CP hóa đơn chưa đủ điều kiện cấp mã là hóa đơn chưa đầy đủ nội dung do thông tin mã cơ quan thuế là một nội dung bắt buộc của hóa đơn điện tử. Trường hợp này doanh nghiệp không phải thông báo hủy tới cơ quan thuế đối với các hóa đơn này.


 
G

1900.6134